Aplikuj do projektu Career Turn

Re-order Osoba poniżej 25 roku życia bez wykształcenia wyższego Osoba powyżej 45 roku życia Osoba z niepełnosprawnością Kobieta po przerwie związanej z wychowaniem dzieci Osoba zwolniona w wyniku likwidacji stanowiska Osoba zagrożona utratą stanowiska Osoba pracująca poniżej kwalifikacji zawodowych Osoba powracające z emigracji inne Waga Operations
jakie?
more items
Re-order od kiedy? Waga Operations
more items
Re-order Szkoła/Uczelnia/Kurs od do Kierunek, specjalność i Uzyskany stopień lub dyplom Waga Operations
more items
Re-order Mowa Czytanie Pisanie Waga Operations
Mowa
Czytanie
Pisanie
Re-order Język Mowa Czytanie Pisanie Waga Operations
MS Word
MS Excel
MS Power Point
Znajomość innych:
Re-order od do Firma/Stanowisko Zakres obowiązków Waga Operations
more items
Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie Career Turn
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż udział w projekcie nie jest jednoznaczny z gwarancją zatrudnienia.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Udziału w Projekcie Career Turn, a wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Rozwoju kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 11/8 (30-102 Kraków)[„Fundacja Stella Virium”] która jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019.0.1781) o ochronie danych osobowych. Celem przetwarzania jest realizacją celów statutowych Fundacji Stella Virium, w tym w szczególności związanych z realizacją i promocją projektu CAREER TURN [„Projekt Career Turn. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści zgromadzonych o niej danych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach szczególnych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane są przez  Fundację Stella Virium w celach statutowych Fundacji Stella Virium, w tym w szczególności związanych z realizacjąi promocją Projektu CAREER TURN i mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom współpracującym z Fundacją Stella Virium przy realizacji Projektu, a także, iż jestem uprawniony/-a do dostępu do swoich danych i ich poprawiania, a dane osobowe podaję dobrowolnie.
Oświadczam, że upoważniam Fundację rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM z siedzibą w Krakowie, ul. W. Syrokomli 11/8 (30-102 Kraków) [„Fundacja Stella Virium”] do wykorzystania mojego wizerunku w działalności fundacji w związku z realizacją i promocją Projektu CAREER TURN, a w szczególności do utrwalania, zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu nagrań lub zdjęć zawierających mój wizerunek w związku z realizacją i promocją projektu CAREER TURN oraz do podawania do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Projekcie CAREER TURN we wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjacho Projekcie CAREER TURN i jego wynikach, w tym publikowanie moich danych osobowychw innych mediach, które są autoryzowanymi przez Organizatora – Fundację Stella Virium – Partnerami Projektu CAREER TURN.   W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej oświadczam, że nie będę występował przeciwko Fundacji Stella Virium z żadnymi roszczeniami o charakterze majątkowym lub niemajątkowymi z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich.